post-image

OpenApi 3.0 là gì ? RESTful API Document trong Spring Boot

Tổng quan

Trong bài viết trước: RESTful API Document Tạo với Spring Boot + Swagger. Tôi đã giới thiệu lí do vì sao cần Document, và cách tạo ra nó nhanh chóng với Swagger 2. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu thêm phiên bản tiếp theo, một tiêu chuẩn mới nhất về RESTful document đó là OpenApi 3.0. Vậy OpenAPI 3.0 là gì ? Tại sao không đặt tên là Swagger 3? câu chuyện đằng sau nó là việc SmartBear mua lại Swagger, và đổi tên Swagger Specification thành OpenApi Specification, bắt đầu tạo ra các tiêu chuẩn mới cho xây dựng Document, tuy nhiên vẫn xây dựng trên Swagger core.

OpenApi 3.0 là bản mới nhất được ra mắt tại thời điểm viết bài này.

Trong bài có đề cập các kiến thức:

 1. Spring Boot
 2. jpa
 3. lombok

Cài đặt

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath/>
    <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>example-independent-maven-spring-project</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>example-independent-maven-spring-project</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>
  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
      <optional>true</optional>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.projectlombok</groupId>
      <artifactId>lombok</artifactId>
      <optional>true</optional>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springdoc</groupId>
      <artifactId>springdoc-openapi-core</artifactId>
      <version>1.1.49</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springdoc</groupId>
      <artifactId>springdoc-openapi-ui</artifactId>
      <version>1.1.49</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>Code language: HTML, XML (xml)

springdoc là một thư viện java implementation của OpenApi Specification 3.0.

springdoc-openapi-core chứa core của swagger, giúp chúng ta khai báo document cho api.

springdoc-openapi-ui giúp chúng ta biểu diễn tài liệu dưới dạng web view, dễ nhìn và test.

Tổng quan OpenApi 3.0

OpenApi 3.0 kế thừa và đổi mới khá nhiều các thành phần của Swagger2, khiến nó tường minh và dễ đọc hơn.

SWAGGER2 OPENAPI 3.0 DESCRIPTION
@Api @Tag Đánh dấu 1 class là nơi chứa các API
@ApiModel không còn Đánh dấu 1 class là Swagger Model
@ApiModelProperty @Schema Bổ sung các thông tin cho
@ApiOperation @Operation Mô tả cho một API và response của nó
@ApiParam @Parameter Mô tả các parameter
@ApiResponse @ApiResponse Mô tả status code của response
@ApiResponses @ApiResponses Mô tả danh sách các status code của response

Có thể xem thêm tại: https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/versions/3.0.0.md

Chúng ta đi vào thực hành thử nhé.

Đại loại sau khi làm xong, chúng ta sẽ có 1 web view document như thế này:

Ngoài đẹp hơn, mô tả chi tiết và dễ sử dụng hơn, thì có 1 phần rất hay, đó là chúng ta có thể chọn Server Url khi test API

Prepare

Tạo ra class Model

User.java

@Data
@Entity
@Table
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class User {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Schema(description = "User UUID in the database")
  @JsonProperty("id")
  private Long id;

  private @NotBlank @Size(min = 0, max = 20) String firstName;
  private String lastName;

  private @NotBlank @Size(min = 0, max = 50) String email;
}Code language: CSS (css)

UserRepository.java

@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

}Code language: PHP (php)

Khi đã có được Model và Repository, chúng ta sẽ tạo Controller để thao tác liên quan tới User nhé.

Điểm khác biệt lớn nhất của OpenApi3 so với Swagger2 là hệ thống Annotation rất là dày đặc, đa phần các giá trị được biểu diễn và ăn khớp với nhau bằng Annotation và Class.

@RestController
@RequestMapping("/api/v1")
@RequiredArgsConstructor
@Tag(name = "user")
public class UserController {
  private final UserRepository userRepository;

  @Operation(description = "Xem danh sách User", responses = {
      @ApiResponse(content = @Content(array = @ArraySchema(schema = @Schema(implementation = User.class))), responseCode = "200") })
  @ApiResponses(value = {
      @ApiResponse(responseCode = "200", description = "Thành công"),
      @ApiResponse(responseCode = "401", description = "Chưa xác thực"),
      @ApiResponse(responseCode = "403", description = "Truy cập bị cấm"),
      @ApiResponse(responseCode = "404", description = "Không tìm thấy")
  })
  @GetMapping("/users")
  public List<User> getAllUsers() {
    return userRepository.findAll();
  }

  @GetMapping("/users/{id}")
  public User getUser(@PathVariable("id") Long id) {
    return userRepository.findById(id).orElse(new User());
  }

  @PostMapping("/users")
  public User createUser(
      @Valid
      @Parameter(description = "User model to create.", required = true, schema = @Schema(implementation = User.class))
      @RequestBody User user) {
    return userRepository.save(user);
  }

  @PutMapping("/users/{id}")
  public User updateUser(@PathVariable("id") Long id, @Valid @RequestBody User user) {
    user.setId(id);
    return userRepository.save(user);
  }

  @DeleteMapping("/users/{id}")
  public void deleteUser(@PathVariable("id") Long id) {
    userRepository.deleteById(id);
  }
}Code language: CSS (css)

Âu khê, Chỉ cần như vậy là chạy được rồi.

Nếu đầy đủ hơn, thì bạn nên config OpenApi cho dự án của chúng ta để bổ sung các thông tin tổng quan.

Config OpenApi 3.0

Chỉ cần tạo ra đối tượng OpenAPI và cung cấp các thông tin cần thiết.

@Configuration
public class OpenApiConfig {
  @Bean
  public OpenAPI customOpenAPI() {
    return new OpenAPI()
        // Thiết lập các server dùng để test api
        .servers(Lists.newArrayList(
            new Server().url("http://localhost:8080"),
            new Server().url("https://user.loda.me")
        ))
        // info
        .info(new Info().title("Loda Application API")
                .description("Sample OpenAPI 3.0")
                .contact(new Contact()
                         .email("[email protected]")
                         .name("loda")
                         .url("https://loda.me/"))
                .license(new License()
                         .name("Apache 2.0")
                         .url("http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"))
                .version("1.0.0"));
  }
}Code language: PHP (php)

OpenApi3.0 thì bạn không cần @Enable mà chỉ cần add springdoc-openapi-core vào dependencies thôi là nó tự động gen ra tài liệu rồi.

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}Code language: PHP (php)

Bây giờ, chạy thử và vào địa chỉ http://localhost:8080/swagger-ui.html để xem thành quả nhé.

Kết

Tới đây bạn có thể sử dụng OpenAPI 3.0 thoải mái rồi.

Và như mọi khi, toàn bộ code đều được up lên Github.

Nguồn: https://loda.me/res-tful-api-document-voi-spring-boot-open-api-3-0-loda1576741884390/#gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *