post-image

@ManyToMany trong Spring Boot là gì ?

JDBC & Hibernate

Cách biểu thị quan hệ n-n trong cơ sở dữ liệu là rất phổ biến, ví dụ một địa chỉ có thể có nhiều người ở (gia đình). và một người có thể có nhiều hơn một địa chỉ. Bình thường, khi các bạn tạo table trong csdl để biểu thị mối quan hệ này, chúng ta sẽ tạo ra một bảng mới, tham chiếu tới cả bảng này. Thể hiện mỗi quan hệ này một cách đầy đủ trong code bằng Hibernate thì chúng ta sẽ dùng @ManyToMany. Vậy @ManyToMany trong Spring Boot là gì ? Cùng tìm hiểu ở bài viết này nhé.

@ManyToMany trong Spring Boot

Tạo project

Chúng ta sẽ sử dụng Gradle để tạo một project có khai báo Spring Boot và Jpa để hỗ trợ cho việc demo @ManyToMany.

Các bạn có thể tự tạo 1 project Spring-boot với gradle đơn giản tại: https://start.spring.io

plugins { id 'org.springframework.boot' version '2.1.4.RELEASE' id 'java' } apply plugin: 'io.spring.dependency-management' group 'me.loda.java' version '1.0-SNAPSHOT' sourceCompatibility = 1.8 configurations { compileOnly { extendsFrom annotationProcessor } } repositories { mavenCentral() } dependencies { implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa' implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web' compileOnly 'org.projectlombok:lombok' runtimeOnly 'com.h2database:h2' annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok' testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test' }
Code language: JavaScript (javascript)

Trong ứng dụng trên bạn sẽ thấy có com.h2database:h2. Đây là một database, tuy nhiên nó chỉ tồn tại trong bộ nhớ. Tức làm mỗi khi chạy chương trình này, nó sẽ tạo database trong RAM, và tắt chương trình đi nó sẽ mất.

Chúng ta sẽ sử dụng H2 thay cho MySql để cho.. tiện!

Khi tạo xong project, sẽ có thư mục như sau:

@ManyToMany trong Spring Boot

Tạo Table

Để tạo table, chúng ta tạo ra các Class tương ứng.

import java.util.Collection; import javax.persistence.CascadeType; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.FetchType; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.JoinColumn; import javax.persistence.JoinTable; import javax.persistence.ManyToMany; import lombok.AllArgsConstructor; import lombok.Builder; import lombok.Data; import lombok.EqualsAndHashCode; import lombok.NoArgsConstructor; import lombok.ToString; @Entity // Đánhnh dấu{ @Id //Đánhnh dấu; private String city; private String province; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY) // Quan hệ1 địa"address_person", //Tạo"address_person" joinColumns = @JoinColumn(name = "address_id"), // TRong đóó"person_id") //Khóaa ngoại2 trỏ; }
Code language: CSS (css)
@Entity @Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor @Builder public class Person { @Id @GeneratedValue private Long id; private String name; // mappedBy trỏ tới tên biến persons ở trong Address. @ManyToMany(mappedBy = "persons") // LAZY để tránh việc truy xuất dữ liệu không cần thiết. Lúc nào cần thì mới query @EqualsAndHashCode.Exclude @Exclude private Collection<Address> addresses; }
Code language: PHP (php)

Nếu chúng ta chưa tạo ra các table trong cơ sở dữ liệu, thì mặc định Hibernate sẽ bind dữ liệu từ class xuống và tạo table cho chúng ta.

Bạn phải tạo file config src\main\resources\application.properties như sau để kết nối tới H2 database nhé:

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver spring.datasource.username=sa spring.datasource.password= // Không có password, vào thẳng luôn spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect # Cho phép vào xem db thông qua web spring.h2.console.enabled=true
Code language: PHP (php)

Chạy thử

Bạn tạo file ManyToManyExampleApplication và cấu hình Spring Boot và khởi chạy chương trình.

@SpringBootApplication @RequiredArgsConstructor public class ManyToManyExampleApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(ManyToManyExampleApplication.class, args); } }
Code language: PHP (php)

Sau khi chạy xong, hãy truy cập vào http://localhost:8080/h2-console/ để vào xem database có gì nhé.

Bạn sẽ thấy nó tạo table giống với mô tả ở đầu bài. Gồm có hai bảng chính là address và person. Ngoài ra, sẽ tạo ra một bảng trung gian ở giữa liên kết hai bảng là address_person.

Thêm dữ liệu

Để thêm dữ liệu vào database, chúng ta sẽ dùng tới Spring JPA .

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; public interface AddressRepository extends JpaRepository<Address,Long> { } public interface PersonRepository extends JpaRepository<Person, Long> { }
Code language: PHP (php)

Chúng ta sẽ tạo một chương trình Spring Boot đơn giản bằng cách sử dụng CommandLineRunner để chạy code ngay khi khởi động.

import javax.transaction.Transactional; import org.springframework.boot.CommandLineRunner; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; import com.google.common.collect.Lists; import lombok.RequiredArgsConstructor; @SpringBootApplication @RequiredArgsConstructor public class ManyToManyExampleApplication implements CommandLineRunner { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(ManyToManyExampleApplication.class, args); } // Sử dụng @RequiredArgsConstructor và final để thay cho @Autowired private final PersonRepository personRepository; private final AddressRepository addressRepository; @Override @Transactional public void run(String... args) throws Exception { // Tạo ra đối tượng Address Address hanoi = Address.builder() .city("hanoi") .build(); Address hatay = Address.builder() .city("hatay") .build(); // Tạo ra đối tượng person Person person1 = Person.builder() .name("loda1") .build(); Person person2 = Person.builder() .name("loda2") .build(); // set Persons vào address hanoi.setPersons(Lists.newArrayList(person1, person2)); hatay.setPersons(Lists.newArrayList(person1)); // Lưu vào db // Chúng ta chỉ cần lưu address, vì cascade = CascadeType.ALL nên nó sẽ lưu luôn Person. addressRepository.saveAndFlush(hanoi); addressRepository.saveAndFlush(hatay); // Vào: http://localhost:8080/h2-console/ để xem dữ liệu đã insert Address queryResult = addressRepository.findById(1L).get(); System.out.println(queryResult.getCity()); System.out.println(queryResult.getPersons()); } } // Output: // hanoi // [Person(id=2, name=loda1), Person(id=3, name=loda2)]
Code language: JavaScript (javascript)

Lưu ý ở đây chúng ta dùng @Transactional. Đê khiến toàn bộ code chạy trong hàm đều nằm trong Session quản lý của Hibernate.

Nếu không có @Transactional thì việc bạn gọi address.getPersons() sẽ bị lỗi, vì nó không thể query xuống database để lấy dữ liệu person lên được. Bạn ghi nhớ chỗ này nhé.

Kết quả trong database lúc này:

Address

Nguồn: https://loda.me/jpa-huong-dan-many-to-many-loda1554524778629

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *