post-image

@Autowired – @Primary – @Qualifier

Spring Boot Starters & Common Configurations Tổng quan

Trước khi đi vào phần này, có lẽ bạn muốn tìm hiểu cách vận hành của @Autowired tại:

 1. Hướng dẫn @Component và @Autowired

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách @Autowỉed vận hành và cách sử dụng 2 Annotation @Primary@Qualifier.

Cài đặt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

@Autowired

Cách inject Bean của Spring

@Autowired đánh dấu cho Spring biết rằng sẽ tự động inject bean tương ứng vào vị trí được đánh dấu.

@Component
public class Girl {
  // Đánh dấu để Spring inject một đối tượng Outfit vào đây
  @Autowired
  Outfit outfit;

  // public Girl(Outfit outfit) {
  //   this.outfit = outfit;
  // }

  // GET
  // SET
}

Sau khi tìm thấy một class đánh dấu @Component. thì quá trình inject Bean xảy ra theo cách như sau:

 1. Nếu Class không có hàm Constructor hay Setter. Thì sẽ sử dụng Java Reflection để đưa đối tượng vào thuộc tính có đánh dấu @Autowired.
 2. Nếu có hàm Constructor thì sẽ inject Bean vào bởi tham số của hàm
 3. Nếu có hàm Setter thì sẽ inject Bean vào bởi tham số của hàm

Như ví dụ ở trên tôi đã sử dụng cách Java Reflection để inject Bean vào class Girl. Nếu không sử dụng @Autowired thì bạn phải có một Constructor thay thế, hoặc một Setter tương ứng.

@Component
public class Girl {

  // Đánh dấu để Spring inject một đối tượng Outfit vào đây
  @Autowired
  Outfit outfit;

  // Spring sẽ inject outfit thông qua Constructor trước
  public Girl() { }


  // Nếu không tìm thấy Constructor thoả mãn, nó sẽ thông qua setter
  public void setOutfit(Outfit outfit) {
    this.outfit = outfit;
  }

  // GET
  // SET
}

Bạn cũng có thể gắn @Autowired lên trên method, thay vì thuộc tính, chức năng cũng vẫn tương tự, nó sẽ tìm Bean phù hợp với method đó và truyền vào.

@Component
public class Girl {

  // Đánh dấu để Spring inject một đối tượng Outfit vào đây
  Outfit outfit;

  // Spring sẽ inject outfit thông qua Constructor trước
  public Girl() { }


  @Autowired
  // Nếu không tìm thấy Constructor thoả mãn, nó sẽ thông qua setter
  public void setOutfit(Outfit outfit) {
    this.outfit = outfit;
  }

  // GET
  // SET
}

Vấn đề của @Autowired

Trong thực tế, sẽ có trường hợp chúng ta sử dụng @Autowired khi Spring Boot có chứa 2 Bean cùng loại trong Context.

Lúc này thì Spring sẽ bối rối và không biết sử dụng Bean nào để inject vào đối tượng.

Ví dụ:

Class Outfit có 2 kế thừa là Bikini và Naked

import org.springframework.stereotype.Component;

public interface Outfit {
  public void wear();
}

/*
 Đánh dấu class bằng @Component
 Class này sẽ được Spring Boot hiểu là một Bean (hoặc dependency)
 Và sẽ được Spring Boot quản lý
 */
@Component
public class Bikini implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Mặc bikini");
  }
}


@Component
public class Naked implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Đang không mặc gì");
  }
}

Class Girl yêu cầu inject một Outfit vào cho mình.

@Component
public class Girl {

  @Autowired
  Outfit outfit;

  // GET
  // SET
}

Lúc này khi chạy chương trình. Spring Boot sẽ báo lỗi như sau.

Output:

***************************
APPLICATION FAILED TO START
***************************

Description:

Parameter 0 of constructor in me.loda.spring.helloprimaryqualifier.Girl required a single bean, but 2 were found:
	- bikini: defined in file [/Users/lv00141/Documents/WORKING_SPACE/GITHUB/spring-boot-learning/spring-boot-helloworld-@Primary - @Qualifier/target/classes/me/loda/spring/helloprimaryqualifier/Bikini.class]
	- naked: defined in file [/Users/lv00141/Documents/WORKING_SPACE/GITHUB/spring-boot-learning/spring-boot-helloworld-@Primary - @Qualifier/target/classes/me/loda/spring/helloprimaryqualifier/Naked.class]

Đại khái là, trong quá trình cài đặt, nó tìm thấy tới 2 đối tượng thoả mãn Outfit. Giờ nó không biết sử dụng cái nào để inject vào trong Girl

@Primary

Cách giải quyết thứ nhất là sử dụng Annotation @Primary.

@Primary là annotation đánh dấu trên một Bean, giúp nó luôn được ưu tiên lựa chọn trong trường hợp có nhiều Bean cùng loại trong Context.

Trong ví dụ ở trên, nếu chúng ta để Naked là primary. Thì chương trình sẽ chạy bình thường.

Và hiển nhiên Outfit bên trong Girl sẽ là Naked.

@Component
@Primary
public class Naked implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Đang không mặc gì");
  }
}

Chạy thử chương trình:

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext chính là container, chứa toàn bộ các Bean
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);

    // Khi chạy xong, lúc này context sẽ chứa các Bean có đánh
    // dấu @Component.

    Girl girl = context.getBean(Girl.class);

    System.out.println("Girl Instance: " + girl);

    System.out.println("Girl Outfit: " + girl.outfit);

    girl.outfit.wear();
  }
}

Output:

Girl Instance: me.loda.spring.helloprimaryqualifier.Girl@eb9a089
Girl Outfit: me.loda.spring.helloprimaryqualifier.Naked@1688653c
Đang không mặc gì

Spring Boot đã ưu tiên Naked và inject nó vào Girl.

@Qualifier

Cách thứ hai, là sử dụng Annotation @Qualifier.

@Qualifier xác định tên của một Bean mà bạn muốn chỉ định inject.

Ví dụ:

@Component("bikini")
public class Bikini implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Mặc bikini");
  }
}

@Component("naked")
public class Naked implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Đang không mặc gì");
  }
}

@Component
public class Girl {

  Outfit outfit;

  // Đánh dấu để Spring inject một đối tượng Outfit vào đây
  public Girl(@Qualifier("naked") Outfit outfit) {
    // Spring sẽ inject outfit thông qua Constructor đầu tiên
    // Ngoài ra, nó sẽ tìm Bean có @Qualifier("naked") trong context để ịnject
    this.outfit = outfit;
  }

  // GET
  // SET
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *