post-image

Hướng dẫn tạo Bean có điều kiện với @Conditional

Spring Boot Starters & Common Configurations

Khi xây dựng một chương trình với Spring Boot đôi lúc chúng ta một Bean chỉ được load lên hoặc khởi tạo theo một điều kiện nào đó. Ví dụ như tạo một Bean trong môi trường Test, còn môi trường thật sẽ không cần nữa. Spring Boot hỗ trợ chúng ta làm điều này với Annotation @Conditional.

Cách tạo bean có điều kiện @Conditional

Trong Spring Boot, có rất nhiều cách để tạo ra Bean, bạn biết cách nào?

@Component@Configuration@Bean@Service, v.v…

Với tất cả các cách tạo ra Bean, bạn đều có thể thêm một hoặc nhiều điều kiện để cho việc tạo ra Bean đó chỉ xảy ra nếu nó thỏa mãn một điều kiện cho trước.

SpringBoot hỗ trợ rất nhiều loại điều kiện khác nhau, tất cả đều sẽ bắt đầu bằng tiền tố @Conditional Còn hậu tố thì chúng ta sẽ đề cập sau.

Cách thức hoạt động của tất cả @Condition như sau:

@Configuration
public class ConditionalOnBeanExample {
  /*
  ABeanWithCondition chỉ được tạo ra khi @Condition thỏa mãn
  */
  @Bean
  @Conditional...
  ABeanWithCondition aBeanWithACondition() {
    return new ABeanWithCondition();
  }
}

Nếu bạn gắn nó trên một @Configuration thì toàn bộ các @Bean bên trong sẽ bị chịu tác động.

@Conditional...
@Configuration
public class ConditionalOnBeanExample {
  /*
  SomeOtherBean chỉ được tạo ra khi @Condition thỏa mãn
  */
  @Bean
  SomeOtherBean someOtherBean() {
    return new SomeOtherBean();
  }
    /*
  SomeOtherBean2 chỉ được tạo ra khi @Condition thỏa mãn
  */
  @Bean
  SomeOtherBean2 someOtherBean2() {
    return new SomeOtherBean2();
  }
}

Tương tự cho tất cả các annotation khác như @Component@Service@Repository

@Conditional...
@Component
public class ConditionalOnBeanExample {
}

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các loại điều kiện trong Spring Boot.

@ConditionalOnBean

@ConditionalOnBean sử dụng khi chúng ta muốn tạo ra một Bean, chỉ khi có một Bean khác đang tồn tại

@Configuration
public class ConditionalOnBeanExample {
  /*
  Đây là một Bean, bạn hãy chạy ứng dụng
  khi comment và chạy lại lần nữa nhưng bỏ dấu comment phía
  dưới để xem kết quả.
   */
  // @Bean
  RandomBean randomBean() {
    return new RandomBean();
  }

  /*
  ABeanWithCondition chỉ được tạo ra, khi RandomBean tồn tại trong Context.
   */
  @Bean
  @ConditionalOnBean(RandomBean.class)
  ABeanWithCondition aBeanWithACondition() {
    return new ABeanWithCondition();
  }
}

@ConditionalOnProperty

Dùng @ConditionalOnProperty khi bạn muốn quyết định sự tồn tại Bean thông qua cấu hình property.

@Configuration
public class ConditionalOnPropertyExample {

  /*
  @ConditionalOnProperty giúp gắn điều kiện cho @Bean dựa theo
  property trong config
   */
  @Bean
  @ConditionalOnProperty(
      value="loda.bean2.enabled",
      havingValue = "true", // Nếu giá trị loda.bean2.enabled = true thì Bean mới được khởi tạo
      matchIfMissing = false) // matchIFMissing là giá trị mặc định nếu không tìm thấy property loda.bean2.enabled
  ABeanWithCondition2 aBeanWithCondition2(){
    return new ABeanWithCondition2();
  }
}

application.properties

#Thay đổi thành true để tạo bean2
loda.bean2.enabled=true

@ConditionalOnExpression

Trong trường hợp bạn muốn thỏa mãn nhiều điều kiện trong property, hãy sử dụng @ConditionalOnExpression

@Configuration
@ConditionalOnExpression(
    "${loda.expression1.enabled:true} and ${loda.expression2.enabled:true}"
)
public class ConditionalOnExpressionExample {
}

@ConditionalOnMissingBean

Nếu trong Context chưa tồn tại bất kỳ Bean nào tương tự, thì @ConditionalOnMissingBean sẽ thỏa mãn điều kiện và tạo ra một Bean như thế.

@Configuration
public class ConditionalOnMissingBeanExample {
  /**
   * Nếu trong Context chưa tồn tại một SomeMissingBean nào
   * Thì Bean ở dưới đây mới được tạo
   * @return
   */
  @ConditionalOnMissingBean
  DataSource someMissingBean(){
    return new DataSource();
  }
}

@ConditionalOnResource

@ConditionalOnResource thỏa mãn khi có một resources nào đó do bạn chỉ định tồn tại

/*
Nếu Spring Boot không tìm thấy file application.properties thì class này không được tạo
*/
@Configuration
@ConditionalOnResource(resources = "/application.properties")
public class ConditionalOnResourceExample {
}

@ConditionalOnClass

@ConditionalOnClass thỏa mãn khi trong classpath có tồn tại class mà bạn yêu cầu

@Configuration
@ConditionalOnClass(name = "loda.me.spring.LodaHandsome")
class ConditionalOnClassExample {
}

@ConditionalOnMissingClass

@ConditionalOnMissingClass ngược lại với @ConditionalOnClass. thỏa mãn khi trong classpath không tồn tại class mà bạn yêu cầu

@Configuration
@ConditionalOnMissingClass(name = "loda.me.spring.LodaHandsome")
class ConditionalOnMissingClassExample {
}

@ConditionalOnJava

@ConditionalOnJava thỏa mãn nếu môi trường chạy version Java đúng với điều kiện

@Configuration
@ConditionalOnJava(JavaVersion.EIGHT)
class ConditionalOnJavaExample {
}

Một số loại khác

Vẫn còn các bạn ạ, những mình thấy nó ít khi được sử dụng, nên sẽ không đề cập, tránh loạn thông tin.

Custom @Conditional

Tất nhiên là bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình một điều kiện. Mình sẽ đề cập cách làm ở bài sau.

Nguồn: https://loda.me/spring-boot-huong-dan-tao-bean-co-dieu-kien-voi-conditional-loda1559137415075/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *