post image

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password

Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện cài đặt và deploy một server apache tomcat bằng docker. Sau đó tiến hành tùy chỉnh docker container tomcat như sửa port, thêm account tomcat… Hướng dẫn cài Apache Tomcat bằng docker, sửa port, username/password. Bước 1:

post image

Spring – Bean Scopes

Khi định nghĩa một bean bạn tùy chọn khai báo phạm vi của bean đó. Ví dụ, để Spring tạo ra 1 bean mới mỗi khi cần thiết thì bạn nên khai báo thuộc tính phạm vi bean là prototype. Tương tự, nếu bạn muốn Spring trả về cùng một bean, bạn nên khai báo

Hibernate @Enumerated, lưu dữ liệu dạng Enum

Khi thực hiện insert dữ liệu, khai báo kiểu dữ liệu, thay vì dùng kiểu String, ta dùng kiểu Enum như thế khi code sẽ đảm bảo được giữ liệu chỉ nhận các giá trị nhất định. Các công nghệ sử dụng: Maven JDK 1.8 Eclipse MySQL Tạo database MySQL Đối tượng employee có column

Hibernate @OneToOne – Quan hệ một – một

Quan hệ 1-1 được dùng cho những trường hợp một bản ghi chỉ cho phép duy nhất một bản ghi khác tham chiếu tới nó. Ví dụ 1: Trường hợp thừa kế, Student extends Person Một bản ghi person chỉ được tham chiếu bởi 1 bản ghi student Ví dụ 2: Trường hợp sử dụng chung id, 1 bản ghi item chỉ được

Spring Boot Security – Password Encoding Using BCrypt

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security – Create Users Programmatically. Nhưng hiện tại mật khẩu được hiển thị rõ ràng trong bảng database. Đây có thể là 1 vấn đề bảo mật vì hacker hoặc thậm chí nhân viên có thể lạm dụng điều này, bạn có thể sử dụng

Spring Boot Security – Database Authentication Example

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security – Creating a custom login page. Cho đến bây giờ, mình đang sử dụng cấu hình bộ nhớ để xác thực người dùng và các role liên quan. Trong ví dụ này, mình sẽ xác thực người dùng và role với các bảng cơ

Spring Boot Form Security Example – Creating a custom Login Page

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security for a Form Application. Nó sử dụng trang Spring Login mặc định. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ thêm trang custom login web. Khi đăng xuất, mình sẽ được chuyển đến trang login với một số thông báo đăng xuất. Maven Project:

Spring Boot Form Security Login Example

Trong một bài đăng trước, mình đã triển khai một Spring Boot Security Hello World Application. Nó đã sử dụng Http Security cơ bản. Ngoài việc không hữu ích về mặt hình ảnh, nó còn có một số nhược điểm khác như sau khi đăng nhập, sau đó để đăng xuất người dùng phải đóng