post-image

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Spring Boot Starters & Common Configurations Thực hành

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải tạo Spring project với cấu hình mặc định là XML. Project có cấu trúc như sau:

Cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse

Các bước tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Sau đây là các bước tạo Spring Web project với cấu hình annotation.

1. Xóa các file cấu hình XML ở trong project trên như sau:

/spring/application-config.xml

/logback.xml

/WEB-INF/mvc-config.xml

2. Tạo file cấu hình annotation

File: ApplicationConfig.java

package vn.viettuts.configuration;
 
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
 
@EnableWebMvc
@Configuration
@ComponentScan(basePackages = { "vn.viettuts" })
public class ApplicationConfig {
  // define beans
  @Bean
  public InternalResourceViewResolver viewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver 
        = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/view/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");
    return viewResolver;
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

3. Cấu hình để sử dụng annotation trong file web.xml

File: web.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
     id="WebApp_ID" version="2.5">
 
  <display-name>spring-annotation-example</display-name>
   
  <listener>
    <listener-class>
      org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
    </listener-class>
  </listener>
 
  <!-- 
    annotated that this application is config by annotation, 
    instead of default by xml 
  -->
  <context-param>
    <param-name>contextClass</param-name>
    <param-value>
      org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
    </param-value>
  </context-param>
  <!-- indicate spring annotation configuration class -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>vn.viettuts.configuration.ApplicationConfig</param-value>
  </context-param>
   
  <!--
 - Servlet that dispatches request to registered handlers 
    (Controller implementations).
   -->
  <servlet>
    <servlet-name>dispatcherServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value></param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
 
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>dispatcherServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>
 
</web-app>Code language: HTML, XML (xml)

4. Tạo controller và view

File: HelloWorldController.java

package vn.viettuts.controller;
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
 
@Controller
public class HelloWorldController {
  @RequestMapping(value = "/hello", method = RequestMethod.GET)
  public ModelAndView hello(HttpServletRequest request, 
      HttpServletResponse response) {
    ModelAndView view = new ModelAndView("showMessage");
    return view;
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

File: index.jsp

<!DOCTYPE html>
 
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
   pageEncoding="UTF-8"%>
 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Welcome</title>
</head>
<body>
 <a href="hello">Hello</a>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

File: showMessage.jsp

<!DOCTYPE html>
 
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Welcome</title>
</head>
<body>
 <h2>Hello World!</h2>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

5. Update file pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.springframework.samples.service.service</groupId>
  <artifactId>spring-annotation-example</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>
 
  <properties>
    <!-- Generic properties -->
    <java.version>1.8</java.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <!-- Web -->
    <servlet.version>2.5</servlet.version>
    <!-- Spring -->
    <spring-framework.version>4.3.6.RELEASE</spring-framework.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
    <!-- Spring MVC -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>${spring-framework.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Other Web dependencies -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>servlet-api</artifactId>
      <version>${servlet.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>Code language: HTML, XML (xml)

Cấu trúc project sau khi hoàn thành các bước trên như sau:

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Run ứng dụng

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Click link

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Tài liệu học lập trình:

https://codegym.vn/tai-nguyen-hoc-lap-trinh/

https://hocspringboot.net/2021/04/20/spring-tool-suite/

https://hocspringboot.net/2021/04/21/tao-spring-project-bang-spring-tool-suite-trong-eclipse/

Nguồn: https://viettuts.vn/spring/tao-spring-project-annotation-bang-spring-tool-suite-sts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *