post-image

Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo)

Tổng quan

Mặc định, các lệnh docker khi chạy đều phải chạy với user root (sudo), trừ một số lệnh như docker -v

Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo)

Để có thể chạy các lệnh docker với user hiện tại ta cần tạo group docker và thêm user hiện tại vào group đó:

1. Tạo group docker (có thể group này đã có sẵn sau khi cài docker)

sudo groupadd docker

2. Thêm user hiện tại vào group docker

sudo usermod -aG docker $USER
Code language: PHP (php)

3. Khởi động lại máy tính để việc thay đổi vừa rồi có hiệu lực.Thử chạy lại docker mà không cần sudo:

Chạy lệnh docker không cần sudo (Run docker without sudo)

Nếu trước đó bạn đã dụng lệnh docker với sudo trước khi thêm user hiện tại vào group docker, thì có thể xảy ra lỗi sau:

WARNING: Error loading config file: /home/user/.docker/config.json -
stat /home/user/.docker/config.json: permission deniedCode language: JavaScript (javascript)

Để sửa lỗi này ta xóa folder ~/.docker/ hoặc sửa lại permission:

sudo chown "$USER":"$USER" /home/"$USER"/.docker -R
sudo chmod g+rwx "$HOME/.docker" -RCode language: JavaScript (javascript)

Nguồn: https://stackjava.com/docker/chay-lenh-docker-khong-can-sudo-run-docker-without-sudo.html

References: https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *