post-image

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Tổng quan

Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau:

docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Code language: CSS (css)

Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau:

--force , -fBuộc xóa các container đang chạy
--link , -lXóa liên kết được chỉ định
--volumes , -vXóa các file ẩn dụng được liên kết với container

Định danh container được xóa có thể là CONTAINER ID hoặc NAMES

Ví dụ xóa docker container theo name

docker rm ubuntu
Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Vì container này đang chạy nên muốn xóa nó ta phải dùng thêm options -f

docker rm -f ubuntu
Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Okay, Done!

Nguồn: https://stackjava.com/docker/huong-dan-xoa-docker-container-vi-du-docker-rm.html

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *