post-image

Factory Pattern – Code ví dụ Factory Pattern bằng Java

Tổng quan

1. Factory Pattern là gì?

Factory Pattern là một mẫu thiết kế tạo dựng (Creation Pattern), nó được sử dụng rộng rãi trong JDK và các Framework như Spring, Struts.

Factory Pattern được sử dụng khi có một class cha (super class) với nhiều class con (sub-class), dựa trên đầu vào và phải trả về 1 trong những class con đó.

Lợi ích của Factory Pattern
 • Cung cấp 1 hướng tiếp cận với Interface thay thì các cài đặt.
 • Mở rộng code dễ dàng hơn (Khi muốn mở rộng thêm 1 loại class con khác, ta chỉ việc thêm mới nó và sửa đầu vào trong Factory Method là được).
Ví dụ: Một số class, method áp dụng Factory Pattern trong JDK
 • java.util.Calendar, ResourceBundle and NumberFormat là các class sử dụng Factory Pattern.
 • Method valueOf() trong một số wrapper class như Boolean, Integer, Double…

2. Factory Pattern UML Diagram

Factory Pattern – Code ví dụ Factory Pattern bằng Java.

ParrentClass: super class

SubClass_1, SubClass_2: Các class cần trả về

Creator: Interface khai báo factoryMethod trả về ParrentClass

ConcreteCreator: Thực hiện cài đặt Creator.

(Thông thường vì chỉ có 1 class ConcreteCreator implement Creator thì Creator sẽ được bỏ qua)

3. Ví dụ

Ta có class cha là Computer và 2 class con Server và PC.

ComputerFactory thực hiện trả về đối tượng Server hoặc PC tùy theo dữ liệu đầu vào.

Computer.java

public abstract class Computer {
 
 public abstract String getRAM();
 public abstract String getHDD();
 public abstract String getCPU();
 
 @Override
 public String toString(){
  return "RAM= "+this.getRAM()+", HDD="+this.getHDD()+", CPU="+this.getCPU();
 }
}Code language: PHP (php)

Factory Design Pattern Sub Classes

PC.java

public class PC extends Computer {
 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public PC(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 @Override
 public String getRAM() {
  return this.ram;
 }
 @Override
 public String getHDD() {
  return this.hdd;
 }
 @Override
 public String getCPU() {
  return this.cpu;
 }
}Code language: JavaScript (javascript)

Server.java

public class Server extends Computer {
 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public Server(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 @Override
 public String getRAM() {
  return this.ram;
 }
 @Override
 public String getHDD() {
  return this.hdd;
 }
 @Override
 public String getCPU() {
  return this.cpu;
 }
}
Code language: JavaScript (javascript)

Factory Class

ComputerFactory.java

public class ComputerFactory {
 public static Computer getComputer(String type, String ram, String hdd, String cpu){
  if("PC".equalsIgnoreCase(type)) return new PC(ram, hdd, cpu);
  else if("Server".equalsIgnoreCase(type)) return new Server(ram, hdd, cpu);
  
  return null;
 }
}
Code language: JavaScript (javascript)

Một số điểm quan trọng về Factory Pattern là:

 • Chúng ta cần giữ Factory class là Singleton hoặc giữ method thực hiện trả về subclass là static
 • Dựa trên tham số đầu vào mà ta tạo và trả về các subclass khác nhau (ví dụ ở trên thì getComputer là factory method)

Demo

public class TestFactory {
 public static void main(String[] args) {
  Computer pc = ComputerFactory.getComputer("pc","2 GB","500 GB","2.4 GHz");
  Computer server = ComputerFactory.getComputer("server","16 GB","1 TB","2.9 GHz");
  System.out.println("Factory PC Config::"+pc);
  System.out.println("Factory Server Config::"+server);
 }
}
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Factory PC Config::RAM= 2 GB, HDD=500 GB, CPU=2.4 GHz
Factory Server Config::RAM= 16 GB, HDD=1 TB, CPU=2.9 GHzCode language: PHP (php)

Nguôn: https://stackjava.com/design-pattern/factory-pattern.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *