post-image

Hướng dẫn sử dụng Spring Data JPA

Spring Data JPA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Spring Boot + Spring Data JPA để lưu dữ liệu vào database H2 trong bộ nhớ và cách cũng truy vấn dữ liệu. Cùng bắt đầu luôn nhé 😉

Chúng ta có thể tạo project tại đây. Thêm các dependency như hình dưới rồi chọn GENERATE.

spring-initializr

1. Project Directory

project-directory

2. Maven

pom.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.5.3</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com</groupId>
	<artifactId>hdd</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>hdd</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>
	<properties>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>com.h2database</groupId>
			<artifactId>h2</artifactId>
			<scope>runtime</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>junit</groupId>
			<artifactId>junit</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>

	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.springframework.boot</groupId>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>

</project>
Code language: HTML, XML (xml)

Tổng hợp 200+ tài liệu, sách, bài thực hành, video hướng dẫn lập trình… từ cơ bản đến nâng cao

application.properties:

logging.level.org.springframework=INFO
logging.level.com.hdd=INFO
logging.level.com.zaxxer=DEBUG
logging.level.root=ERROR

spring.datasource.hikari.connectionTimeout=20000
spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=5
spring.datasource.hikari.poolName=HikariPoolZZZ

3. Spring Data JPA

Product.java

package com.hdd;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Product {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;
  private String name;

  public Product() {
  }

  public Product(String name) {
    this.name = name;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
Code language: JavaScript (javascript)

Tài liệu học lập trình: https://codegym.vn/tai-nguyen-hoc-lap-trinh/

ProductRepository.java

package com.hdd;

import org.springframework.data.repository.CrudRepository;

import java.util.List;

public interface ProductRepository extends CrudRepository<Product, Long> {
  List<Product> findByName(String name);
}
Code language: PHP (php)

4. @SpringBootApplication trong Spring Boot

Tạo 3 đối tượng vào H2 database và kiểm tra method find().

HddApplication.java

package com.hdd;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class HddApplication implements CommandLineRunner {

	private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(HddApplication.class);

	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(HddApplication.class, args);
	}

	@Autowired
	private ProductRepository productRepository;


	@Override
	public void run(String... args) {
		log.info("HddApplication...");

		productRepository.save(new Product("Computer"));
		productRepository.save(new Product("Phone"));
		productRepository.save(new Product("Book"));

		System.out.println("\nfindAll()");
		productRepository.findAll().forEach(System.out::println);

		System.out.println("\nfindById(1L)");
		productRepository.findById(1l).ifPresent(System.out::println);

		System.out.println("\nfindByName('Computer')");
		productRepository.findByName("Computer").forEach(System.out::println);
	}
}
Code language: JavaScript (javascript)

5. Unit Test

@DataJpaTestTestEntityManager để kiểm tra Spring data JPA repository.

ProductRepositoryTest.java

package com.hdd;

import org.assertj.core.api.Assertions;
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.DataJpaTest;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.TestEntityManager;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

import java.util.List;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
public class ProductRepositoryTest {
  @Autowired
  private TestEntityManager entityManager;

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  @Test
  public void testFindByName() {

    entityManager.persist(new Product("Book1"));

    List<Product> products = productRepository.findByName("Book1");
    Assert.assertEquals(1, products.size());

    Assertions.assertThat(products).extracting(Product::getName).containsOnly("Book1");

  }
}
Code language: JavaScript (javascript)

6. Demo

Mở teminal lên và run câu lệnh sau:

mvn spring-boot:runCode language: CSS (css)

Kết quả:

findAll()
com.hdd.Product@64f3991e
com.hdd.Product@3bf5911d
com.hdd.Product@1de30c31

findById(1L)
com.hdd.Product@238ad211

findByName('Computer')
com.hdd.Product@92e2c93
Code language: CSS (css)

Như vậy chúng ta đã hiểu sơ qua về Spring Data JPA qua 1 project Spring Boot. Chúc các bạn thành công! 😂

Download source: Github.

Tham khảo 1 số bài viết liên quan:

https://hocspringboot.net/2021/05/25/huong-dan-annotation-query-nativequery-trong-spring-data/

Tài liệu học lập trình: https://codegym.vn/tai-nguyen-hoc-lap-trinh/

Tham khảo khóa học lập trình tại: https://codegym.vn/

COMMENTS:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *