Giới thiệu về Spring Data JPA – Tại sao cần sử dụng nó?

Spring Data là một module của Spring Framework. Mục đích của Spring Data JPA là giảm thiểu việc thực hiện quá nhiều bước để có thể implement được JPA. Spring Data JPA là một phần của Spirng Data và nó hỗ trợ Hibernate 5, OpenJPA 2.4 và EclipseLink 2.6.1. Vậy thực sự Spring Data JPA … Đọc tiếp Giới thiệu về Spring Data JPA – Tại sao cần sử dụng nó?