post image

Swagger trong SpringBoot là gì ?

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến mọi người một công cụ có tên là Swagger. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem Swagger là gì và cách sử dụng Swagger trong SpringBoot. 1. Swagger là gì ? Swagger là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để phát triển thiết kế

Hướng dẫn viết test Controller (có Security) trong SpringBoot với annotation @SpringBootTest (Phần 1)

Để tiến hành test Controller trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test, spring-security-test, spring-boot-starter-web, spring-security-test Cấu hình file SecurityConfig Tiến hành test controller với @SpringBootTest như sau Đầu tiên tạo một file có tên là ExamControllerTest: Sau khi tạo xong class trên, ta thêm các mock object vào trong class như hình

Hướng dẫn test Service trong Spring Boot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách viết test service trong Spring Boot bằng cách sử dụng Mockito Trước hết chúng ta tạo CategoryRepository và CategoryService như sau: Sau khi tạo xong 2 class như trên chúng ta bắt đầu tiến hành test Service trong Spring Boot Trước hết chúng ta

Hướng dẫn viết test Repository trong Spring Boot

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách test Repository trong Spring Boot với @DataJpaTest Để tiến hành test Repository trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test và com.h2database Ta sẽ làm việc với entity là Category: Sau đó tạo một repository như sau: Đầu tiên ta tạo một class

Sử dụng Lombok trong Spring Boot

Sử dụng Lombok Chúng ta cùng xem tác dụng của @Data qua ví dụ sau: Nếu như ta không sử dụng @Data thì đoạn code của chúng ta sẽ phải có đầy đủ get, set, constructor như sau: Còn khi sử dụng @Data đoạn code của chúng ta sẽ được rút ngắn đi rất nhiều:

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot Actuator

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Spring Boot Actuator để theo dõi ứng dụng của mình Vậy Spring Boot Actuator là gì? Mình đã tìm đọc một số khái niệm ở trên mạng và thấy khái niệm sau đó là Spring Boot Actuator là một dự án con trong Spring

Hướng dẫn cấu hình để sử dụng gmail để gửi email trong Spring Boot

Thư viên: Các bạn hãy thêm thư viện sau vào trong file build.gradle  https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-mailcompile group: ‘org.springframework.boot’, name: ‘spring-boot-starter-mail’, version: ‘1.2.0.RELEASE’ Sau đó các bạn truy cập đường dẫn sau: https://myaccount.google.com và chọn security Và bên trong phần security, các bạn kéo xuống phần Less secure app access và bật nó lên Sau đó các bạn vào file