post image

AOP là gì? Ví dụ về AOP sử dụng Spring Framework

1. AOP trong Spring Framwork là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) Spring Framwork là 1 kỹ thuật lập trình dùng để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt… Trong Spring AOP, có 4 loại advice được hỗ trợ: Before advice: chạy trước khi method được thực thi After returning advice: Chạy sau khi method

post image

Spring Boot AOP After Throwing Advice

1. Tổng quan Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về loại advice cuối cùng của Spring AOP đó là After Throwing Advice. Nó được gọi khi một phương thức của chúng ta ném ra một ngoại lệ. After Throwing Advice được sử dụng với annotation @AfterThrowing. Cú pháp: Chúng ta hãy cùng tìm

post image

Spring Boot AOP After Returning Advice

1. Tổng quan Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về After Returning Advice một loại advice của Spring AOP. After Returning Advice được sử dụng với annotation @AfterReturning. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu loại advice này ở ví dụ dưới đây. 2. Ví dụ về Spring Boot After Returning Advice Bước 1:

post image

Spring Boot AOP Around Advice

1. Tổng quan Chúng ta đã tìm hiểu được 2 loại advice của Spring AOP đó là Before Advice và After Advice ở 2 bài trước, ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về loại advice thứ 3 đó là Around Advice. Around advice được sử dụng với annotation @Around. Nó là loại

post image

Spring Boot AOP After Advice

1. Tổng quan Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Before Advice của Spring AOP ở bài viết trước bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Và ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về After Advice, một loại advice tương tự như Before Advice nhưng nó sẽ được

post image

Spring Boot AOP Before Advice

1. Tổng quan Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ qua về Spring AOP và các loại advice, bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Before advice được sử dụng trong lập trình hướng khía cạnh để đạt được kết quả xuyên suốt. Nó là loại advice đảm bảo

post image

Spring Boot AOP

1. Tổng quan Ứng dụng của chúng ta thường được phát triển với nhiều layer (lớp). Một ứng dụng Java điển hình sẽ có các layer như sau: Web Layer: Nó hiển thị các service bằng cách sử dụng REST hoặc ứng dụng Web. Business Layer: Nó thực hiện các logic nghiệp vụ của một