post image

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

1. ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping), là một kỹ thuật/cơ chế lập trình thực hiện ánh xạ CSDL sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C# …(các table tương ứng các class, mối ràng buộc giữa các table tương ứng quan hệ giữa các class ‘has a’

Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)

Spring Data Query Creation là gì? Spring Data Query Creation là cơ chế đặt tên method trong interface Repository cho phép sinh ra câu sql tương ứng. Code ví dụ Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite MySQL Tạo Database Tạo database spring-data với table customer trên MySQL Tạo Spring Boot

post image

So sánh, phân biệt CrudRepository với JpaRepository trong Spring Data

So sánh CrudRepository với JpaRepository Khi lập trình với Spring Data JPA, một số bạn thắc mắc sự khác nhau giữa CrudRepository với JpaRepository, khi dùng cả 2 đều cho ra kết quả như nhau. Vậy sự khác nhau giữa chúng là gì?Thực chất thì JpaRepository thừa kế từ CrudRepository và có thêm một số chức

post image

Hibernate – Interceptors

Như bạn đã biết rằng trong Hibernate, một đối tượng sẽ được tạo ra và tồn tại. Khi đối tượng đã được tay đổi, nó phải được lưu lại tại database. Quá trình này tiếp tục cho đến lần tiếp theo đối tượng là cần thiết và nó sẽ được tải lại kho lưu trữ

post image

Tại sao nên dùng Hibernate thay vì JDBC

Object Mapping Với JDBC ta phải map các trường trong bảng với các thuộc tính của Java object một cách “thủ công”. Với Hibernate sẽ hỗ trợ ta map một cách “tự động” thông qua các file cấu hình map XML hay sử dụng các anotation. JDBC sẽ map Java object với table như sau: Cũng với

post image

Hibernate FetchType là gì? Phân biệt FetchType Lazy với Eager

Hibernate FetchType là gì? Trong Hibernate, FetchType là một thuộc tính trong các annotation @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany, được dùng để định nghĩa phương thức lấy các đối tượng liên quan. Ví dụ mình có quan hệ sau: Quan hệ giữa company và employee là một-nhiều. Khi mapping sang class với Hibernate sẽ như sau:

post image

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate

1. Method load() Chỉ sử dụng method load() khi bạn chắc chắn rằng đối tượng tồn tại trong database Method load() sẽ ném ra 1 exception nếu đối tượng không tìm thấy trong database Method load() chỉ trả về 1 đối tượng giả (proxy object) nó chỉ lấy dữ liệu từ database ra khi cần

post image

Các annotation trong Hibernate

@Version @CreationTimestamp và @UpdateTimestamp @NamedQuery, @quan-nguyenameQueries @PrePersist, @PostPersist, @PostLoad, @PreUpdate, @PostUpdate, @PreRemove, @PostRemove: @Version Annotation @Version được dùng để đánh dấu column lưu trữ version của bản ghi và tự động cập nhật mỗi khi có thao tác trên bản ghi/ đối tượng. Nhờ column lưu trữ version mà ta biết được đối tượng đó đã được cập nhật, chỉnh sửa lần

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

1. ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping), là một kỹ thuật/cơ chế lập trình thực hiện ánh xạ CSDL sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C# …(các table tương ứng các class, mối ràng buộc giữa các table tương ứng quan hệ giữa các class ‘has a’

Hibernate @Enumerated, lưu dữ liệu dạng Enum

Khi thực hiện insert dữ liệu, khai báo kiểu dữ liệu, thay vì dùng kiểu String, ta dùng kiểu Enum như thế khi code sẽ đảm bảo được giữ liệu chỉ nhận các giá trị nhất định. Các công nghệ sử dụng: Maven JDK 1.8 Eclipse MySQL Tạo database MySQL Đối tượng employee có column