post image

@OneToMany và @ManyToOne trong Spring Boot

Cách biểu thị quan hệ 1-n trong cơ sở dữ liệu là rất phổ biến, ví dụ một địa chỉ có thể có nhiều người ở (gia đình). Bình thường, khi các bạn tạo table trong csdl để biểu thị mối quan hệ này, thì bảng đại diện phía nhiều (phía n trong câu 1-n)