post image

Auto-Generated Field MongoDB

Tổng quát Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách implement một sequential, auto-generated field cho MongoDB trong Spring Boot. Khi chúng ta đang sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Spring Boot, chúng ta không thể sử dụng annotation @GeneratedValue trong các model của mình vì nó không

post image

MongoDB là gì? Các khái niệm về MongoDB

MongoDB là gì? MongoDB là một database hướng tài liệu (document), một dạng NoSQL database. Vì thế, MongoDB sẽ tránh cấu trúc table-based của relational database để thích ứng với các tài liệu như JSON có một schema rất linh hoạt gọi là BSON. MongoDB sử dụng lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document JSON nên mỗi một