post image

Sử dụng API REST Java 11, Spring 5 & Spring Boot 2.2

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ học được cách xây dựng ứng dụng web REST API đầu tiên với Java 11, Spring 5 và Spring Boot 2.2. Chúng ta sẽ dùng IntelliJ làm IDE nhé. Khởi tạo ứng dụng API REST Spring Boot 2.2 với Spring Initializr Trong ví dụ này, tôi sẽ sử

post image

Spring Boot DTO Example – Convert từ Entity sang DTO

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo 1 DTOs (Data Transfer Objects) class trong Spring Boot application và cách convert từ Entity sang DTO và ngược lại bằng thư viên ModelMapper. Data Transfer Object Design Pattern là một design pattern được sử dụng thường xuyên. Về cơ bản thì nó được dùng để

post image

Hướng dẫn Spring Boot Upload/Download File từ Database

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách upload và download file từ database bằng các API Spring Boot Rest. Tôi sử dụng interface Spring Web MultipartFile để handle các request HTTP multi-part. 1. Các API Spring Boot Rest để upload file từ database Spring Boot Application sẽ cung cấp các API sau:

post image

Stream API là gì? Stream API trong Java 8

1. Stream API là gì? Stream là 1 lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng Stream, bạn có thể xử lý dữ liệu 1 cách tự nhiên giống như các câu lệnh SQL. Ví dụ ta có câu SQL sau: Câu lệnh trên tự động trả về tổng lương của

post image

Spring Boot – Interceptor

Khi bạn tới công ty và muốn gặp sếp của công ty đó. Bạn cần phải đi qua các chốt chặn (Interceptor), các chốt chặn ở đây có thể là người bảo vệ cổng, nhân viên lễ tân,.. Trong Spring, khi một request được gửi đến controller, trước khi request được xử lý bởi Controller, nó phải

post image

Spring Boot – Exception Handling

Xử lý exceptions và errors trong APIs và gửi response cho client là điều tốt cho các ứng dụng của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ học cách handle exceptions(xử lý ngoại lệ) trong Spring Boot. Trước hết, chúng ta nên hiểu về các annotations sau. Controller Advice @ControllerAdvice là 1

post image

Spring Boot – Swagger2

Swagger2 là 1 project mã nguồn mở được sử dụng để tạo documents REST API cho các dịch vụ web RESTful. Nó cung cấp cho người dùng interface để truy cập dịch vụ web RESTful thông qua browser. Để bật Swagger2 trong ứng dụng Spring Boot, bạn cần thêm các dependencies sau vào file configurations.

post image

Phân biệt @Controller và @RestController

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân biệt @Controller và @RestController trong Spring Boot. @Controller thường hay được sử dụng cho Spring Controller truyền thống hay được sử dụng trong các phiên bản Spring từ 4.0 trở xuống.  @RestController được giới thiệu từ phiên bản Spring 4.0 để đơn giản

post image

JWT trong bảo mật ứng dụng Spring Boot

JWT là một phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client – Server , các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON . Trong đó chuỗi Token phải có 3 phần là header , phần payload và phần signature được ngăn bằng dấu “.” Vây nên

post image

CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot

Bài viết trước mình đã giới thiệu về RESTful API là gì và những nguyên tắc để thiết kế ra một API tốt. Vậy nên ở bài viết này chúng ta hãy cùng bắt tay vào việc thử viết ra những API đơn giản phục vụ việc thêm, sửa, xóa, hiển thị trong ứng dụng