post image

Spring Boot @Bean là gì?

Spring là một Framework Java application phổ biến và Spring Boot là một sự phát triển của Spring giúp tạo ra các ứng dụng độc lập với effot nhỏ nhất. Annotation Spring Boot @Bean Annotation Spring @Bean cho biết rằng một method tạo ra một bean sẽ được quản lý bởi Spring container. Nó là

post image

Sử dụng API REST Java 11, Spring 5 & Spring Boot 2.2

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ học được cách xây dựng ứng dụng web REST API đầu tiên với Java 11, Spring 5 và Spring Boot 2.2. Chúng ta sẽ dùng IntelliJ làm IDE nhé. Khởi tạo ứng dụng API REST Spring Boot 2.2 với Spring Initializr Trong ví dụ này, tôi sẽ sử

post image

Code ví dụ Spring Boot Data JPA – Page/Pageable – Sort

Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite MySQL Thymeleaf Tạo Database Tạo database spring-data với table customer trên MySQL Tạo Spring Boot Project Cấu trúc project: File application.properties Config các thông tin kết nối database, hibernate. application.properties Customer.java CustomerRepository.java CustomerController.java – Method initData được đánh dấu @PostConstruct tức là nó chỉ chạy duy nhất 1

post image

Simple demo về kiến trúc CQRS với Spring Boot

CQRS là gì ? CQRS là một pattern cho việc xử lý CRUD dữ liệu, viết tắt của từ Command Query Responsibility Segregation. Trong đó bóc tách thành 2 thành phần Command và Query. Command : là các thao tác ghi dữ liệu – WRITE Query : là các thao tác đọc dữ liệu – READ Tư tưởng

post image

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi hoàn thành. File Application: chúng ta thêm annotation @EnableConfigServer để nó hiểu đây là một Config Server.

post image

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu hình ta chỉ cần đổi cấu hình

post image

Spring – Bean Scopes

Khi định nghĩa một bean bạn tùy chọn khai báo phạm vi của bean đó. Ví dụ, để Spring tạo ra 1 bean mới mỗi khi cần thiết thì bạn nên khai báo thuộc tính phạm vi bean là prototype. Tương tự, nếu bạn muốn Spring trả về cùng một bean, bạn nên khai báo

Spring Boot Security – Password Encoding Using BCrypt

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security – Create Users Programmatically. Nhưng hiện tại mật khẩu được hiển thị rõ ràng trong bảng database. Đây có thể là 1 vấn đề bảo mật vì hacker hoặc thậm chí nhân viên có thể lạm dụng điều này, bạn có thể sử dụng