post image

Hướng dẫn sử dụng @Autowired trong Spring (phần 2)

Tại bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu qua @Autowired qua 1 số trường hợp, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 số trường hợp khác nữa nhé. 4. @Autowired và Optional Dependencies Khi một bean đang được xây dựng, các phụ thuộc @Autow mong muốn sẽ có sẵn. Ngược lại, nếu

post image

Hướng dẫn sử dụng @Autowired trong Spring (phần 1)

1. Tổng quan Bắt đầu với Spring 2.5, framework đã giới thiệu tính năng Dependency Injection theo hướng chú thích. Chú thích chính của tính năng này là @Autowired. Nó cho phép Spring resolve và inject các collaborating beans vào bean của chúng ta. >> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ

post image

Validate dữ liệu Rest API trong Spring Boot

Validation là hành động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Việc này giúp cho hệ thống hoạt động an toàn, đảm bảo, tránh xử lý dữ liệu lỗi,… và cũng giúp ngăn chặn một số cuộc tấn công phổ biến như SQL injection hoặc XSS. Ví dụ khi nhập dữ liệu vào form

post image

@Entity @Id @Table trong JPA – Hibernate

Trong JPA – Hibernate, một entity là một Java class tương ứng với một table trong database, mỗi entity object tương ứng với một dòng trong bảng. JPA yêu cầu một entity class phải cung cấp đầy đủ các metadata để ánh xạ giữa entity class và table như tên cột, kiểu dữ liệu, khoá

post image

Spring Boot @Bean là gì?

Spring là một Framework Java application phổ biến và Spring Boot là một sự phát triển của Spring giúp tạo ra các ứng dụng độc lập với effot nhỏ nhất. Annotation Spring Boot @Bean Annotation Spring @Bean cho biết rằng một method tạo ra một bean sẽ được quản lý bởi Spring container. Nó là

post image

Spring Boot DTO Example – Convert từ Entity sang DTO

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo 1 DTOs (Data Transfer Objects) class trong Spring Boot application và cách convert từ Entity sang DTO và ngược lại bằng thư viên ModelMapper. Data Transfer Object Design Pattern là một design pattern được sử dụng thường xuyên. Về cơ bản thì nó được dùng để

post image

Giới thiệu về Spring Data JPA – Tại sao cần sử dụng nó?

Spring Data là một module của Spring Framework. Mục đích của Spring Data JPA là giảm thiểu việc thực hiện quá nhiều bước để có thể implement được JPA. Spring Data JPA là một phần của Spirng Data và nó hỗ trợ Hibernate 5, OpenJPA 2.4 và EclipseLink 2.6.1. Vậy thực sự Spring Data JPA

post image

Hướng dẫn sử dụng Spring Data JPA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Spring Boot + Spring Data JPA để lưu dữ liệu vào database H2 trong bộ nhớ và cách cũng truy vấn dữ liệu. Cùng bắt đầu luôn nhé 😉 Chúng ta có thể tạo project tại đây. Thêm các dependency như hình