Hướng dẫn viết test Controller (có Security) trong SpringBoot với annotation @SpringBootTest (Phần 1)

Để tiến hành test Controller trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test, spring-security-test, spring-boot-starter-web, spring-security-test Cấu hình file SecurityConfig Tiến hành test controller với @SpringBootTest như sau Đầu tiên tạo một file có tên là ExamControllerTest: Sau khi tạo xong class trên, ta thêm các mock object vào trong class như hình

Hướng dẫn test Service trong Spring Boot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách viết test service trong Spring Boot bằng cách sử dụng Mockito Trước hết chúng ta tạo CategoryRepository và CategoryService như sau: Sau khi tạo xong 2 class như trên chúng ta bắt đầu tiến hành test Service trong Spring Boot Trước hết chúng ta

Hướng dẫn viết test Repository trong Spring Boot

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách test Repository trong Spring Boot với @DataJpaTest Để tiến hành test Repository trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test và com.h2database Ta sẽ làm việc với entity là Category: Sau đó tạo một repository như sau: Đầu tiên ta tạo một class