post image

Tìm hiểu @SpringBootTest trong Spring Boot

Tìm hiểu về chú thích @SpringBootTest do Spring Boot cung cấp để kích hoạt các tính năng khởi động cụ thể trong các bài kiểm tra ứng dụng trong quá trình kiểm tra đơn vị hoặc kiểm tra tích hợp. 1. @SpringBootTest Chúng ta có thể chỉ định chú thích @SpringBootTest trên một lớp thử

post image

Hướng dẫn test JUnit 5 với Mockito trong Spring Boot

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm tra tích hợp Spring Boot 2 với Mockito. Trong Java, JUnit là một Java Testing Framework được sử dụng rộng rãi trong các dự án Java. JUnit 5 là phiên bản mới của JUnit với mục đích hỗ trợ các tính

Viết Unit Test cho Spring Boot application

Khi làm việc với các ứng dụng sử dụng Spring Boot, các bạn sẽ cần phải viết Unit Test cho những đoạn code của mình. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Unit Test cho Spring Boot application các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một ứng dụng

post image

Áp dụng CI/CD với Spring Boot

1. Overview Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI / CD) và triển khai các phần thiết yếu của nó. Chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng Spring Boot đơn giản và sau đó đẩy nó vào kho lưu trữ Git repository. Sau đó, chúng tôi sẽ

post image

Một số annotation của Mockito

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu về Mockito. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số annotation hay được sử dụng của Mockito như @Mock, @Spy,… 1. Làm thế nào để sử dụng các Annotation của Mockito? Trước khi đi vào chi tiết từng Annotation của Mockito, chúng ta cùng xem

post image

Mockito trong Spring Boot là gì ?

JUnit là một framework dùng cho việc tạo các test case để kiểm thử các method của các đối tượng trong chương trình Java. Nó giúp cho chúng ta có thể đảm bảo đoạn code mà chúng ta viết ra chính xác với những gì chúng ta muốn. Trong nhiều trường hợp, phương thức cần

Hướng dẫn viết test Controller (có Security) trong SpringBoot với annotation @SpringBootTest (Phần 1)

Để tiến hành test Controller trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test, spring-security-test, spring-boot-starter-web, spring-security-test Cấu hình file SecurityConfig Tiến hành test controller với @SpringBootTest như sau Đầu tiên tạo một file có tên là ExamControllerTest: Sau khi tạo xong class trên, ta thêm các mock object vào trong class như hình

Hướng dẫn test Service trong Spring Boot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách viết test service trong Spring Boot bằng cách sử dụng Mockito Trước hết chúng ta tạo CategoryRepository và CategoryService như sau: Sau khi tạo xong 2 class như trên chúng ta bắt đầu tiến hành test Service trong Spring Boot Trước hết chúng ta