post image

Validate dữ liệu Rest API trong Spring Boot

Validation là hành động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Việc này giúp cho hệ thống hoạt động an toàn, đảm bảo, tránh xử lý dữ liệu lỗi,… và cũng giúp ngăn chặn một số cuộc tấn công phổ biến như SQL injection hoặc XSS. Ví dụ khi nhập dữ liệu vào form

post image

Code ví dụ Spring Boot Data JPA – Page/Pageable – Sort

Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite MySQL Thymeleaf Tạo Database Tạo database spring-data với table customer trên MySQL Tạo Spring Boot Project Cấu trúc project: File application.properties Config các thông tin kết nối database, hibernate. application.properties Customer.java CustomerRepository.java CustomerController.java – Method initData được đánh dấu @PostConstruct tức là nó chỉ chạy duy nhất 1

Viết Unit Test cho Spring Boot application

Khi làm việc với các ứng dụng sử dụng Spring Boot, các bạn sẽ cần phải viết Unit Test cho những đoạn code của mình. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Unit Test cho Spring Boot application các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một ứng dụng

post image

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi hoàn thành. File Application: chúng ta thêm annotation @EnableConfigServer để nó hiểu đây là một Config Server.

post image

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu hình ta chỉ cần đổi cấu hình

Spring Boot Security – Password Encoding Using BCrypt

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security – Create Users Programmatically. Nhưng hiện tại mật khẩu được hiển thị rõ ràng trong bảng database. Đây có thể là 1 vấn đề bảo mật vì hacker hoặc thậm chí nhân viên có thể lạm dụng điều này, bạn có thể sử dụng

Spring Boot Security – Database Authentication Example

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security – Creating a custom login page. Cho đến bây giờ, mình đang sử dụng cấu hình bộ nhớ để xác thực người dùng và các role liên quan. Trong ví dụ này, mình sẽ xác thực người dùng và role với các bảng cơ

Spring Boot Form Security Example – Creating a custom Login Page

Trong bài hướng dẫn trước mình đã triển khai Spring Boot Security for a Form Application. Nó sử dụng trang Spring Login mặc định. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ thêm trang custom login web. Khi đăng xuất, mình sẽ được chuyển đến trang login với một số thông báo đăng xuất. Maven Project: