post-image

Spring Boot – Actuator

Spring Boot Starters & Common Configurations

Spring Boot Actuator cung cấp các endpoints(điểm cuối) bảo mật để giám sát và quản lý ứng dụng Spring Boot của bạn.

Theo mặc định, tất cả các điểm cuối của bộ truyền động đều được bảo mật. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về cách kích hoạt bộ truyền động Spring Boot cho ứng dụng của bạn.

Enabling Spring Boot Actuator

Để kích hoạt Spring Boot actuator endpoints ứng dụng Spring Boot của bạn, chúng ta cần thêm Spring Boot Starter actuator dependency trong file configuration.

Maven build – pom.xml.

<dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>Code language: HTML, XML (xml)

Gradle build – build.gradle.

compile group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-starter-actuator'Code language: JavaScript (javascript)

Trong file application.properties, chúng ta cần tắt bảo mật cho các actuator endpoints.

management.security.enabled = falseCode language: JavaScript (javascript)

YAML – application.yml.

management:
   security:
      enabled: falseCode language: JavaScript (javascript)

Nếu bạn muốn sử dụng số cổng riêng để truy cập Spring boot actutator endpoints hãy thêm số cổng quản lý trong file application.properties.

management.port = 9000

YAML – application.yml.

management:
   port: 9000

Bạn có thể tạo file JAR và run Spring Boot bằng cách sử dụng lệnh của Maven hoặc Gradle.

Đối với Maven:

mvn clean install

Sau khi “BUILD SUCCESS”, bạn có thể tìm thấy file JAR trong thư mục đích.

Còn đối với Gradle:

Sau khi “BUILD SUCCESS”, bạn có thể tìm thấy file JAR trong thư mục build/libs.

Run file JAR:

java –jar <JARFILE>Code language: HTML, XML (xml)

Thao tác này sẽ khởi động cổng ứng dụng Tomcat 8080 như hình dưới.

Startedc Application on Tomcat Port

Dưới đây là một số Spring Boot Actuator endpoints. Bạn có thể nhập chúng vào trình duyệt web và theo dõi hành vi ứng dụng của mình.

ENDPOINTSUSAGE
/metricsĐể xem các chỉ số của ứng dụng như bộ nhớ được sử dụng, bộ nhớ trống, luồng, lớp, thời gian hoạt động của hệ thống, v.v.
/envĐể xem danh sách các biến Environment được sử dụng trong ứng dụng.
/beansĐể xem Spring beans, types, scopes and dependency.
/healthĐể xem tình trạng ứng dụng.
/infoĐể xem thông tin về ứng dụng Spring Boot.
/traceĐể xem danh sách Traces của các điểm cuối Rest endpoints.

Bài viết được tham khảo từ nguồn:

https://www.tutorialspoint.com/spring_boot/spring_boot_actuator.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *