Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)

JDBC & Hibernate

Spring Data Query Creation là gì?

Spring Data Query Creation là cơ chế đặt tên method trong interface Repository cho phép sinh ra câu sql tương ứng.

Code ví dụ

Các công nghệ sử dụng:

 • Spring Boot
 • Maven
 • JDK 1.8
 • Eclipse + Spring Tool Suite
 • MySQL

Tạo Database

Tạo database spring-data với table customer trên MySQL

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `spring-data`;
CREATE TABLE `spring-data`.`customer` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(45) DEFAULT NULL,
 `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
);Code language: JavaScript (javascript)
Tạo database spring-data với table customer

Tạo Spring Boot Project

Spring Data Query Creation áp dụng cho việc select data nên mình sẽ chỉ tạo project Spring Boot Non-Web để hiển thị kết quả luôn trên console cho đơn giản chứ không thông qua trình duyệt web.

(Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Non Web)

spring starter project
Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)
Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)

Cấu trúc project

Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)

File application.properties

Config các thông tin kết nối database, hibernate.

application.properties

## Spring DATASOURCE (DataSourceAutoConfiguration & DataSourceProperties)
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:3306/spring-data?useSSL=false
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=admin1234
## ==============JPA / HIBERNATE=================
spring.jpa.show-sql=false
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
## ============= LOGGING
logging.pattern.console=

File entity

Customer.java

package stackjava.com.querycreation.entities;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer implements Serializable{
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private int id;
 @Column(name = "name")
 private String name;
 @Column(name = "address")
 private String address;
 // getter - setter
}Code language: JavaScript (javascript)

File Repository

Khai báo các method truy vấn, ở đây mình đặt tên theo chuẩn nên không cần khai báo rõ câu sql truy vấn.

Ví dụ:

 • method findAllByOrderByNameDesc sẽ select tất cả đối tượng customer và sắp xếp theo tên theo thứ tự DESC
 • method findByName sẽ select các đối tượng customer theo tên truyền vào
 • method findByNameAndAddress sẽ select các đối tượng customertheo tên và address truyền vào
 • method findByNameLike sẽ tìm các đối tượng customer có tên chứa tham số name truyền vào (like %name%)
 • method findByIdIn sẽ select tất cả các đối tượng customer có id nằm trong danh sách ids truyền vào
 • method findByIdLessThan sẽ select các đối tượng customer có id nhỏ hơn tham số truyền vào

CustomerRepository.java

package stackjava.com.querycreation.repository;
import java.util.List;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import stackjava.com.querycreation.entities.Customer;
@Repository
public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Integer> {
  
  List<Customer> findAllByOrderByNameDesc();
  
  List<Customer> findByName(String name);
  
  List<Customer> findByNameAndAddress(String name, String address);
  
  List<Customer> findByNameLike(String name);
  
  List<Customer> findByIdIn(List<Integer> ids);
  
  List<Customer> findByIdLessThan(int index);
}Code language: CSS (css)

File chạy ứng dụng

SpringBootDataQueryCreationApplication.java

package stackjava.com.querycreation;
import java.util.List;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.data.jpa.repository.config.EnableJpaRepositories;
import org.springframework.stereotype.Component;
import stackjava.com.querycreation.entities.Customer;
import stackjava.com.querycreation.repository.CustomerRepository;
@SpringBootApplication
@Component
@EnableJpaRepositories
@ComponentScan("stackjava.com")
public class SpringBootDataQueryCreationApplication implements CommandLineRunner {
 @Autowired
 private CustomerRepository customerRepository;
 public static void main(String[] args) {
  SpringApplication app = new SpringApplication(SpringBootDataQueryCreationApplication.class);
  app.run(args);
 }
 @Override
 public void run(String... args) throws Exception {
  System.out.println("__________Reset and init data________________");
  customerRepository.deleteAll();
  customerRepository.save(new Customer("Dead pool", "Marvel"));
  customerRepository.save(new Customer("Thor", "ragnarok"));
  customerRepository.save(new Customer("Iron Man", "Marvel"));
  customerRepository.save(new Customer("Hulk", "Marvel"));
  customerRepository.save(new Customer("Hawkeye", "Marven"));
  customerRepository.save(new Customer("Thanos", "Titan"));
  customerRepository.save(new Customer("Batman", "DC"));
  System.out.println("__________Demo find all order by name desc________________");
  List<Customer> listCustomer1 = customerRepository.findAllByOrderByNameDesc();
  for (Customer customer : listCustomer1) {
   System.out.println(customer);
  }
  System.out.println("__________Demo find find by name like 'th'________________");
  List<Customer> listCustomer2 = customerRepository.findByNameLike("%th%");
  for (Customer customer : listCustomer2) {
   System.out.println(customer);
  }
 }
}Code language: JavaScript (javascript)

Demo + Kết quả

Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project) stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

Nguồn: https://stackjava.com/spring/code-vi-du-spring-data-query-creation-dat-ten-method.html

https://docs.spring.io/spring-data/…/jquery-methods.query-creation

https://docs.spring.io/spring-data/…/jpa.repositories.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *