post-image

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Tổng quan

Để xóa docker image ta dùng lệnh:

docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]
Code language: CSS (css)

Trong đó có các option:

--force , -fbuộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên phải xóa container trước hoặc dùng option này)
--no-pruneKhông xóa các thằng cha đã bỏ tag

Định dang image được xóa có thể là name:tag hoặc IMAGE ID

Ví dụ: xóa image theo IMAGE ID

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Xóa image theo name:tag

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Okay, Done!

Nguồn: https://stackjava.com/docker/huong-dan-xoa-docker-image-vi-du-docker-rmi.html

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rmi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *